Administrative Office Administrative Office
กองกลาง กองกลาง
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
วิสัยทัศน์

เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืน