Administrative Office Administrative Office
กองกลาง กองกลาง
TH | EN
หน้าหลักข้อความถึงผู้อำนวยการ
คณะวิทยาการจัดการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน มีการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการประสานเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะของบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพสู่สากล มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม

      ระดับปริญญาตรี ... สาขา
            ..................
            ..................

      ระดับปริญญาโท  ... สาขา
            ..................

      ระดับปริญญาเอก   .... สาขา
            ..................

เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ http://www.pnru.ac.th/fac/manage/