Administrative Office Administrative Office
กองกลาง กองกลาง
TH | EN
หน้าหลักคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานข้อความถึงผู้อำนวยการ
แบบฟอร์มต่าง ๆ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
   ลงทะเบียนใช้งาน Internet, PNRU-wifi
 
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
   แบบฟอร์มแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค
   แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม-อาคารสถานที่ สำหรับบุคลากรและนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
   แบบสำรวจความพึงพอใจ การปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด