ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
 
กองกลาง    
  ประวัติกองกลาง
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของกองกลาง
  โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง
หน่วยงานในกองกลาง    
 งานบริหารทั่วไป
 งานอำนวยการและเลขานุการ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา    
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บริการการศึกษา    
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
จำนวนผู้เข้าชม    

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 30
ปีนี้มีคนเข้าชม : 157
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1780

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
แจ้งเวียน  
เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและการทำคำสั่งไปราชการ
เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง การจัดระเบียบภายในอาคาร
ประกาศ เรื่องมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงาน
เรื่อง มอบอำนาจให้ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การกลั่นกรองหนังสือราชการ) พ.ศ.2557
เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8080

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel :
(662) 544-8080