Language
Search
กองกลาง
 
  ประวัติกองกลาง
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของกองกลาง
  โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง
 
หน่วยงานในกองกลาง
 
 งานบริหารทั่วไป
 งานอำนวยการและเลขานุการ
 
บริการการศึกษา
 
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 30
ปีนี้มีคนเข้าชม : 157
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1780

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
บันทึกข้อความ/หนังสือ
ขอคืนหนังสือ Proceedings 120 ปี ฉบับภาษาอังกฤษ (บันทึกข้อความ)
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ครอบครัวนายทองพูน ว่องไว พนักงานขับรถยนต์มหาวิทยาลัย
เรื่อง เตรียมความพร้อมเรื่องระบบต่าง ๆ ก่อนอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรื่อง การแจ้งซ่อมโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย
บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งเวียนข้อบังคับ ระเบียบ จากงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
แจ้งเวียนข้อบังคับ จากงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง ชุดสะสมดวงตราไปรษณียากร 'อัตราภิรักษศิลปิน'
แจ้งผลการสรรหากรรมการสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยจากบุคลากร
เรื่อง แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 12/2566
โครงการกล่องรับดิจิตอลทีวีราคาสวัสดิการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล
ซักซ้อมแนวทางการเขียนหนังสือราชการ
ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ขอเชิญชวนลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินทางเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ (ค่าย ๕)
สนับสนุนการจัดทำ DVD VCD และ CD บทเพลงเทิดพระเกียรติฯ
จัดกิจกรรม 'วันเอดส์โลก'
กฎบัตรและแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
การสรรหากรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยจากบุคลากร
เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ 'พุทธธรรมกับสังคม'
ขอเชิญร่วมเป็นสมาชิกสโมสรกีฬาบางเขน
ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
อัตราค่าบริการฯ เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ หมวด 1
ประชาสัมพันธ์โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
แจ้งเวียนข้อบังคับ การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 15/2556
ประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ประเภทคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย) แทนตำแหน่งที่ว่างลง
รายละเอียดประเภทของอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประกาศ เรื่องข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหารของมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
การเบิกค่าลงทะเบียน
แจ้งเวียนข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
หนังสือแจ้งเวียน
แจ้งเวียนคำสั่ง
แจ้งเวียนข้อบังคับ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8080

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel :
(662) 544-8080