Language
Search
กองกลาง
 
  ประวัติกองกลาง
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของกองกลาง
  โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง
 
หน่วยงานในกองกลาง
 
 งานบริหารทั่วไป
 งานอำนวยการและเลขานุการ
 
บริการการศึกษา
 
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 30
ปีนี้มีคนเข้าชม : 157
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1780

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ผู้อำนวยการกองกลาง
สาน์สจากอธิการ

นโยบายเชิงรุกตามแผนยุทธศาสตร์
พัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๔-๒๕๕๖

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
(รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตน์ภร)
๑๑ เมษายน ๒๕๕๔

ทุกหน่วยงานและบุคลากรมหาวิทยาลัย จะต้องดำเนินการตามกรอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแต่ละหน่วยงานมีการสร้างกิจกรรม โครงการ แผนงาน เป็นของตนเอง เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้เด่นชัดยิ่งขึ้น
ในช่วง ๒ ปีการศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้บริหารจะต้องทุ่มเทให้เกิดผลลัพธ์คุณภาพบัณฑิต “ทั้งในด้านคุณธรรมและด้านความรู้ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ อันจะนำไปสู่ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามนโยบายรัฐบาล
การนำนโยบายสู่การปฏิบัติเร่งด่วนนี้ ซึ่งทุกหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับจะช่วยกันพัฒนา อย่างน้อยประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านวิชาการ ทุกหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย จะต้องเร่งพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการสร้างคุณสมบัติของบัณฑิตในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้มีคุณสมบัติเฉพาะ รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง ประธานรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป คณบดี โดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาและจะต้องทำแผนปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อจัดงบประมาณและกำลังคนอย่างต่อเนื่อง โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและคณบดี ประสานดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม
๒. ด้านบุคลากร ทุกหน่วยงาน ระดับคณะ/วิทยาลัยและสำนัก จะต้องเร่งประสานดำเนินการให้อาจารย์มีวุฒิสูงขึ้นและการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการเพิ่มขึ้น มีการฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัยและคณบดีจะต้องให้อาจารย์มีภาระงานและกิจกรรมตามแผนพัฒนามีสมรรถนะ และผลงาน โดยมีการประเมินผลประจำปีอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหารทุกระดับประสานดำเนินการ
๓. ด้านวิจัยและพัฒนา บุคลากรทุกระดับในทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่โดยใช้วิธีการวิจัยในการแก้ปัญหา บุคลากรฝ่ายสนับสนุน ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร จะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพโดยส่งเสริมการวิจัย ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนา สมรรถนะ (Competency) และพัฒนาผลงาน (Performance) ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยในแนวใหม่ต่อไป โดยสภาฯ เห็นชอบโครงการวิจัยนี้แล้ว
๔. ด้าน IT เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านบุคลากร และด้านการวิจัยพัฒนา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องเร่งรัดทำแผนพัฒนาให้เป็นขั้นตอนและอาจจะต้องแก้ปัญหาเดิมและวางระบบใหม่ขึ้น โดยใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ แต่จะต้องค้นปัญหาให้พบและรู้สาเหตุให้ได้ก่อนโดยด่วน รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้อง คณบดี และผู้อำนวยการทุกคนจะต้องร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕ ด้านอาคารสถานที่ ผู้บริหารทุกระดับและอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย จะต้องประสานดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหาความเป็นเจ้าของเฉพาะตน หรือหน่วยงานของตน จะต้องใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อเป้าหมายของการผลิตบัณฑิต การวิจัยและการบริการสู่สังคม โดยใช้การวิจัยเป็นพื้นฐาน ทุกส่วนของอาคารและพื้นที่จะใช้เกิดประโยชน์ร่วมกันและจัดทำแผนพัฒนาอาคารสถานที่ให้เป็นกลุ่มการใช้ที่ชัดเจน
ขอให้คณะกรรมการบริหาร วิชาการและอื่น ๆ จะต้องร่วมกันสร้าง การมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมให้ได้ “Corporate Social Responsibility” เราทุกภาคส่วนขององค์กรจะต้องช่วยผลักดันให้เกิดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ๒๕๕๓-๒๕๕๗ เพื่อให้เกิดบรรลุวิสัยทัศน์และเป้าหมาย ของมหาวิทยาลัยให้จงได้

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8080

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel :
(662) 544-8080