Language
Search
กองกลาง
 
  ประวัติกองกลาง
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของกองกลาง
  โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง
 
หน่วยงานในกองกลาง
 
 งานบริหารทั่วไป
 งานอำนวยการและเลขานุการ
 
บริการการศึกษา
 
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 30
ปีนี้มีคนเข้าชม : 157
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1780

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
ถาม - ตอบวิชาการ

แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาด้านวิชาการและงานทะเบียน
        การลงทะเบียนเรียนและการชำระเงิน
        การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
        การขอโอน และ การ ยกเว้น รายวิชา
        การลา การพักการศึกษา การลาออก และการพ้นสภาพนักศึกษา
การวัดผลและประเมินผล
การสำเร็จการศึกษาและการให้ปริญญาเกียรตินิยม
ระเบียบที่เกี่ยวกับการชำระเงิน

หมวดที่ 1  การรับนักศึกษา
หมวดที่ 2 การลงทะเบียนเรียน
หมวดที่ 3 การโอนและการยกเว้นผลการเรียน
หมวดที่ 4 การชำระเงินลงทะเบียนเรียน
หมวดที่ 5 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 6 การสอบปลายภาค
หมวดที่ 7 การสำเร็จการศึกษา
หมวดที่ 8 การรักษาสถานภาพและการพ้นสภาพนักศึกษา
หมวดที่ 9 เรื่องอื่นๆ

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8080

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel :
(662) 544-8080