Language
Search
กองกลาง
 
  ประวัติกองกลาง
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของกองกลาง
  โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง
 
หน่วยงานในกองกลาง
 
 งานบริหารทั่วไป
 งานอำนวยการและเลขานุการ
 
บริการการศึกษา
 
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 30
ปีนี้มีคนเข้าชม : 157
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1780

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี
  กิจกรรมการอบรมการจัดทำ SAR ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

  กิจกรรมการศึกษาดูงานกองกลาง
  การตรวจการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปี 2559
  More
 
แจ้งประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ
  More
 
แจ้งเวียน
เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
เรื่อง มอบอำนาจให้ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศ เรื่องมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและการทำคำสั่งไปราชการ
เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
  More
 
ตัวอย่างหนังสือราชการ
หนังสือราชการ
  More
 
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  More
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ
ขั้นตอน การรับ - ส่ง หนังสือราชการ
ขั้นตอน การรับ - ส่ง จดหมาย พัสดุ
  More
 
บันทึกข้อความ/หนังสือ
แจ้งเวียนข้อบังคับ
แจ้งเวียนคำสั่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือแจ้งเวียน
แจ้งเวียนข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
การเบิกค่าลงทะเบียน
  More
 
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มการแจ้งงานศพและฌาปนกิจ
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย นอกเขตกรุงเทพฯ
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพฯ
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
แบบฟอร์มการนำส่งจดหมาย
  More
 
ผู้อำนวยการกองกลาง
 

นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกลาง


ข้อความถึงผู้อำนวยการกองกลาง
สาน์สจากผู้อำนวยการกองกลาง
กำหนดการภาระกิจ
 
Login
Username
Password
  
ปฏิทินกิจกรรม
 
  กันยายน : 2017  

อา

พฤ

         12
3456789
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   วันนี้
   กิจกรรม
 
QR code
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8080

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel :
(662) 544-8080