ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย  
 
กองกลาง    
  ประวัติกองกลาง
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของกองกลาง
  โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง
หน่วยงานในกองกลาง    
 งานบริหารทั่วไป
 งานอำนวยการและเลขานุการ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา    
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บริการการศึกษา    
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
จำนวนผู้เข้าชม    

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 30
ปีนี้มีคนเข้าชม : 157
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1780

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011
 
 
 
รวมรูปภาพกิจกรรม  
  การอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผ่นดินไหว
  การสนับสนุนโครงการมอบรถจักรยานให้นักเรียนบ้านไกล
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรดีเด่น กองกลาง

  ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แจ้งเวียน  
 • เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 • เรื่อง การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน (การกลั่นกรองหนังสือราชการ) พ.ศ.2557
 • เรื่อง มอบอำนาจให้ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 • เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • ประกาศ เรื่องมาตรการและแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงาน
 • ประกาศ เรื่องมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
 • เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและการทำคำสั่งไปราชการ
 • เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
  บันทึกข้อความ/หนังสือ ประชาสัมพันธ์  
 • แจ้งเวียนข้อบังคับ
 • แจ้งเวียนคำสั่ง
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
 • การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 • หนังสือแจ้งเวียน
 • แจ้งเวียนข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
 • ประกาศคณะกรรมการดดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 • การเบิกค่าลงทะเบียน
  ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ  
 • ขั้นตอน การรับ - ส่ง หนังสือราชการ
 • ขั้นตอน การรับ - ส่ง จดหมาย พัสดุ
  แบบฟอร์มต่างๆ  
 • แบบฟอร์มการแจ้งงานศพและฌาปนกิจ
 • แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย นอกเขตกรุงเทพฯ
 • แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพฯ
 • แบบฟอร์มแจ้งซ่อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
 • แบบฟอร์มการนำส่งจดหมาย
  รายชื่อติดต่อภายในกองกลาง  
 • รายชื่อติดต่อภายในกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
   
  ผู้อำนวยการกองกลาง    

  นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร
  รักษาการในตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการกองกลาง


  ข้อความถึงผู้อำนวยการกองกลาง
  สาน์สจากผู้อำนวยการกองกลาง
  กำหนดการภาระกิจ
  Login    
     
  ปฏิทินกิจกรรม    
    มกราคม : 2017  

  อา

  พฤ

  1234567
  89 10 11 12 13 14
  15 16 17 18 19 20 21
  22 23 24 25 26 27 28
  29 30 31    
     วันนี้
     กิจกรรม
  QR code    
   
   

   


  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8080

   

  Phranakhon Rajabhat University
  9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel :
  (662) 544-8080