Language

 

กองกลาง
  ประวัติกองกลาง
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานของกองกลาง
  โครงสร้างการบริหารงานของกองกลาง
หน่วยงานในกองกลาง
 งานบริหารทั่วไป
 งานอำนวยการและเลขานุการ
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
  สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
บริการการศึกษา
 ระบบประเมินการสอน
 ระบบให้คำปรึกษาทางวิชาการ
 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางเรียนและวิชาที่เปิดสอน
 ถาม - ตอบวิชาการ
 ตรวจสอบผลการเรียน
 ปฏิทินวิชาการ
 แบบฟอร์มต่าง ๆ
จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้มีคนเข้าชม : 1

เมื่อวานนี้มีคนเข้าชม : 0
เดือนนี้มีคนเข้าชม : 30
ปีนี้มีคนเข้าชม : 157
ปีที่แล้วคนเข้าชม : 1780

คุณเป็นคนเข้าชมลำดับที่

เริ่มใช้งาน : July 25th 2011

รวมรูปภาพกิจกรรม
  การอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผ่นดินไหว
  การสนับสนุนโครงการมอบรถจักรยานให้นักเรียนบ้านไกล
  ขอแสดงความยินดีกับรางวัลบุคลากรดีเด่น กองกลาง

  ยินดีต้อนรับ รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
แจ้งประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานต่างๆ
แจ้งเวียน
เรื่อง มอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
เรื่อง มอบอำนาจให้ คณบดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
เรื่อง การกำหนดเลขที่หนังสือราชการประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประกาศ เรื่องมอบหมายงานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
เรื่อง การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษาและการทำคำสั่งไปราชการ
เรื่อง ข้อกำหนดการให้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้บริการรถยนต์ของมหาวิทยาลัย
ตัวอย่างหนังสือราชการ
หนังสือราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ
ขั้นตอน การรับ - ส่ง หนังสือราชการ
ขั้นตอน การรับ - ส่ง จดหมาย พัสดุ
บันทึกข้อความ/หนังสือ
แจ้งเวียนข้อบังคับ
แจ้งเวียนคำสั่ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมัน
การเบิกจ่ายตามประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
หนังสือแจ้งเวียน
แจ้งเวียนข้อบังคับ เกี่ยวกับการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประกาศคณะกรรมการดดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
การเบิกค่าลงทะเบียน
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มการแจ้งงานศพและฌาปนกิจ
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย นอกเขตกรุงเทพฯ
แบบฟอร์มขอใช้รถยนต์มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพฯ
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมด้านสาธารณูปโภคต่างๆ
แบบฟอร์มการนำส่งจดหมาย
ผู้อำนวยการกองกลาง

นางสาวนรากร  ดุลยปภัสศร
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองกลาง


ข้อความถึงผู้อำนวยการกองกลาง
สาน์สจากผู้อำนวยการกองกลาง
กำหนดการภาระกิจ
Login
ปฏิทินกิจกรรม
  กรกฎาคม : 2017  

  อา

   จ

   อ

   พ

  พฤ

   ศ

   ส

           1
2345678
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31     
   วันนี้
   กิจกรรม
QR code
 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เลขที่ 9 แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพฯ 10220 โทร. 02-544-8080

 

Phranakhon Rajabhat University
9 Changwattana Road, Bangkhen Bangkok,Thailand 10220 Tel :
(662) 544-8080